facebook

Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 12%

Витрати на виробництво рослинницької продукції зросли на 8,6%, а тваринницької – на 21,6%.

Êîìáàéíû âî âðåìÿ ñáîðà óðîæàÿ çåðíîâûõ êóëüòóð, âîçëå ñåëà Ìîëî÷íîå, Ñàêñêîãî ð-íà Êðûìà, â âîñêðåñåíüå, 17 èþëÿ 2011 ã. Ïî ñîîáùåíèþ  Ìèíèñòåðñòâà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ïðîäîâîëüñòâèÿ, â Óêðàèíå íà 15 èþëÿ 2011 ãîäà ðàííèå çåðíîâûå è çåðíîáîáîâûå êóëüòóðû îáìîëî÷åíû íà ïëîùàäè 3,9 ìëí. ãà (34% îò ïëàíà), íàìîëî÷åíî 11,1 ìëí. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 28,5 ö/ãà (â 2010 ã. - 24,3 ö/ãà).   Ïøåíèöà (îçèìàÿ è ÿðîâàÿ) îáìîëî÷åíà íà ïëîùàäè 2,2 ìëí. ãà (33% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 6,8 ìëí. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 31,2 ö/ãà (â 2010 ã. - 27 ö/ãà). ß÷ìåíü (îçèìûé è ÿðîâîé) îáìîëî÷åí íà ïëîùàäè 1,5 ìëí. ãà (38% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 3,8 ìëí. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 26,3 ö/ãà (â 2010 ã. - 22,9 ö/ãà). Ãîðîõ îáìîëî÷åí íà ïëîùàäè 126,2 òûñ. ãà (45% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 180 òûñ. òîíí çåðíà, óðîæàéíîñòü 14,3 ö/ãà (â 2010 ã. - 16,7 ö/ãà).  Íà÷àòà óáîðêà ðæè íà ïëîùàäè 6,4 òûñ. ãà (2% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 14,1 òûñ. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 21,9 ö/ãà (â 2010 ã. - 18,5 ö/ãà). Ðàïñ (îçèìûé è ÿðîâîé) îáìîëî÷åí íà ïëîùàäè 425,6 òûñ. ãà (48% îò ïðîãíîçà), íàìîëî÷åíî 625,5 òûñ. òîíí çåðíà ïðè óðîæàéíîñòè 14,7 ö/ãà (â ïðîøëîì ãîäó - 15,4 ö/ãà). Ïî ïðîãíîçàì Ìèíèñòåðñòâà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ïðîäîâîëüñòâèÿ, óðîæàé çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð â 2011 ãîäó îæèäàåòñÿ íà óðîâíå 45 ìëí. òîíí (íà 5,8 ìëí. òîíí áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó). Ôîòî Àëåêñåÿ Ñóâèðîâà / ÓÍÈÀÍ

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-червні 2016 року зросли на 12,2% порівняно з тим же періодом 2015 року, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, витрати на виробництво рослинницької продукції зросли на 8,6%, а тваринницької – на 21,6%. У червні сукупні витрати на виробництво сільськогосподарської продукції залишилися на рівні травня. Витрати на виробництво рослинницької продукції збільшилися на 0,1%, а тваринницької – знизилися на 0,6%.

Також повідомляється, що витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, у червні порівняно з травнем зросли на 1,6%, а за шість місяців порівняно з січнем-червнем 2015 року – знизилися на 0,2%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частини зони проведення антитерористичної операції. Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні 2015 року зросли на 50,9% порівняно з 2014 роком.

Підтримай нашу сторінку в Facebook.

Шукайте деталі в групі Facebook

Джерело.

Вам також може бути цікаво...